Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

   I Записване и Резервация за пътуване

1.1. Записване за организирано или индивидуално пътуване се извършва по телефон, факс или по интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Гео Адвенчърс ЕООД. Резервацията се счита за валидна след сключване на писмен Договор/резервационна бланка между Гео Адвенчърс ЕООД и Потребителя и след внасяне на депозит от страна на Потребителя.

   II Визови изисквания.

2.1. За пътуванията в държави, които изискват притежаването на виза за пребиваване, Гео Адвенчърс ЕООД оказва съдействие на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервационна бланка, ваучер, билети и др./. В случаите, когато изрично е упоменато, че Гео Адвенчърс ЕООД подготвя и внася документите на Потребителя за конкретно пътуване в съответното посолство, Потребителят е длъжен да представи на Гео Адвенчърс ЕООД необходимите документи, както и да заплати всички такси, съпътстващи издаването на виза. Непредставянето на документите, незаплащането на таксите и неявяването в съответното посолство на лично интервю, в случаите в които това е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Преди сключването на Договора с Потребителя Гео Адвенчърс ЕООД предоставя информацията за паспортния и визовия режим на съответната държава, сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя. Гео Адвенчърс ЕООД подпомага процеса по издаването на виза, но не гарантира и не носи отговорност при евентуален отказ от издаването на такава. Потребителят е длъжен да се запознае и да изпълни условията за издаването на входяща виза за държавата, цел на неговото пътуване. В случай на отказ за издаване на виза, платените от Потребителя такси за нейното издаване не подлежат на връщане.

   III Цени и плащане

3.1. Плащането се извършва в лева или в евро, в брой в офиса на Гео Адвенчърс ЕООД или в офис на негов оторозиран представител/ турагент или по банков път по сметка на Гео Адвенчърс ЕООД в Първа инвестиционна банка – София:

BIC: FINVBGSF
Сметка в лева (BGN) – IBAN: BG20FINV91501016290397

3.2. Депозит: в случай че изрично към офертата за пътуване не е упоменато друго, депозитът е в размер на 30% от общата цена на пътуването при пътуване със собствен транспорт или с автобус и 50% от общата цена на пътуването при пътуване със самолет. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договор за пътуване/ резервационна бланка.

3.3. Окончателно плащане: в случай че изрично към офертата за пътуване не е упоменато друго, окончателното плащане трябва да бъде извършено до 15 дни преди датата на пътуване.

3.4. Цените се калкулират по актуалния курс на БНБ в деня на плащането.

3.5. Увеличение на цената е възможно в следните случаи: увеличаване стойността на транспортните разходи, гориво, такси престой и др., увеличаване размера на таксите, свързани с ползвани услуги(летищни, пристанищни и др.), промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Увеличението на цената в лева се изчислява на база актуалния курс на БНБ, установен в деня на плащането.

3.6. Цените на хотелско настаняване по време на панаири, празници и специални събития могат да надвишават обявените цени на рецепция.

   IV Права и задължения на страните:

4.1. Гео Адвенчърс ЕООД се задължава:

4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на договора и общите условия туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователното дружество и да предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването.

4.2. Гео Адвенчърс ЕООД има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния размер на общата цена на пътуването, депозитът не подлежи на връщане.

4.3. Гео Адвенчърс ЕООД има сключен застрахователен договор по чл.97 от ЗТ, публикуван на уеб страницата му. При поискване от страна на Потребителя Гео Адвенчърс ЕООД е длъжен да му предостави копие от сертификата за сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” преди началото на неговото пътуването.

4.4. Потребителят се задължава:

4.4.1. При пътувания зад граница Потребителят е длъжен да се информира за всички необходими документи и условия и да носи със себе си всички необходими лични и съпътстващи документи /задграничен паспорт, застрахователна полица, разрешителни, нотариално заверени съгласия и др./ , оформени в съответствие със законите на държавата цел на пътуването. Гео Адвенчърс ЕООД не носи отговорност в случай че Потребителят не бъде допуснат да излезе от Република България или не бъде допуснат да влезе на територията на чужда държава от съответните гранични, митнически или други държавни органи. В този случай заплатената за пътуването сума не се възстановява.

4.4.2. Потребител, който към датата на отпътуването си от Република България към друга държава не е навършил 18 години е длъжен да притежава и носи със себе си нотариално заверена декларация от двамата родители, удостоверяваща тяхното съгласие за заминаването му към посочената държава и на посочената дата. В случай, че непълнолетният ще бъде придружаван в пътуването си зад граница само от единия родител е необходимо да притежава и представя при поискване нотариално заверено съгласие от другия родител.

4.4.3. Да заплати цената за организирано пътуване в пълен размер и в установените срокове в съответствие с Договора за организирано пътуване/Резервационна бланка и Общите условия към тях.

4.4.4. Да спазва законите на приемащата държава цел на неговото пътуване, както и законите на Република България.

4.4.5. Потребителят е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания в случай, че цел на неговото пътуване е държава с повишен риск от инфекциозни заболявания.

4.5. Потребителят има право:

4.5.1. В срок до 40 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Гео Адвенчърс ЕООД за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

   V Отговорност на Страните:

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Гео Адвенчърс ЕООД на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Гео Адвенчърс ЕООД в тези случаи е до 100 % от стойността на заплатените от Потребителя услуги.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на Гео Адвенчърс ЕООД за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Гео Адвенчърс ЕООД е в рамките на тези ограничения.

5.3. Гео Адвенчърс ЕООД може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Гео Адвенчърс ЕООД не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Гео Адвенчърс ЕООД не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Гео Адвенчърс ЕООД, а именно:

 • Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
 • Анулация или прекъсване на пътуването по причини или обстоятелства, породени от страна на Потребителя;
 • Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
 • Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
 • Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
 • Гео Адвенчърс ЕООД не носи отговорност при неосъществен трансфер поради закъснение на авиокомпанията или неосъществяване на полет. Времето на изчакване при закъснение на полет е 1 час.
 • Гео Адвенчърс ЕООД не носи отговорност за съхранение на личен багаж и принадлежности, документи, пари и други по време на пътуването.

5.5. Потребителят носи отговорност за наличието и валидността на личните си документи (лична карта и международен паспорт с валидност минимум 6 месеца след края на пътуването)

5.6. Гео Адвенчърс ЕООД не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

 • Потребителя;
 • Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
 • Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Гео Адвенчърс ЕООД или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

5.7. В случай че Гео Адвенчърс ЕООД направи значителна промяна в някои от съществените клаузи на Договора за пътуване, той е длъжен пряко или чрез туристически агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването и, но не по-късно от десет дни преди началната дата на пътуването. Увеличаване на цената с повече от пет на сто не се смята за значителна промяна на договора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора. Потребителят е длъжен да уведоми Гео Адвенчърс ЕООД за решението си относно направените промени в срок до три дни след получаване на уведомлението за промяната, но не по-късно от седем дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. В случай, че Потребителят не приеме промените, то същият има право да избере една от следните възможности:

а) да приеме друго пътуване на същата или по-висока цена от същото или от по-високо качество, ако Гео Адвенчърс ЕООД е в състояние да му предложи такова. В случай на пътуване с по-висока цена Потребителят е длъжен да доплати разликата над цената платена за отмененото пътуване.
б) да приеме пътуване на по-ниска цена и от по-ниско качество, като в този случай Гео Адвенчърс ЕООД е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване
в) да му бъдат възстановени платените от него суми по Договора в седем дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Гео Адвенчърс ЕООД за бързо и неотменно предаване на уведомлението.

   VI Анулиране на резервация от страна на Потребителя

6.1. В случай на отказ от пътуване и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Гео Адвенчърс ЕООД удържа неустойки в срокове и размери, определени в договора за съответното пътуване.

6.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да анулира потвърдена резервация, това трябва да бъде направено писмено и лично от лицето, подписало заявката за услуги. В случай, че в договора изрично не е упоменато друго крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 21 дена преди датата на пътуването, независимо дали се касае за пътуване в страната или в чужбина. При самолетните програми задължително се удържа цената на самолетният билет.

6.3. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ако изрично в договора за конкретното пътуване не е упоменато друго ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

6.3.1. При пътуване в чужбина:

а) между 20-14дни – 50% от общата стойност на пътуването;
б) между 13 – 7 от – 80% от общата стойност на пътуването;
в) по-малко от 7 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването;

6.3.2. При пътуване в страната:

а) между 20-10 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;
б) между 9-3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването;
в) по-малко от З дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването;

6.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по ал. 6.3., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

6.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да предявява претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

6.6. При всички случаи на анулация на направената резервация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да възстанови на ТУРОПЕРАТОРА направените разноски във връзка с резервирани самолетни билети, съгласно анулационните условия на конкретния авиопревозвач.

6.7. При закупуване на екскурзии, почивки и програми с намаления, при Ранни записвания, не се приемат анулации и не се възстановяват суми. Същото важи и при празнични и специални програми като Великден, Коледа, Нова година и други.

   VII Спорове и рекламации

7.1. Всички спорове по изпълнение на договора между Гео Адвенчърс ЕООД и Потребителя се решават от страните с договаряне на страните до постигане на взаимно съгласие.

7.2. В случай, че по време на пътуването бъдат установени неизпълнение или неточно изпълнение на условията на сключения Договор, Потребителят се задължава незабавно да уведоми Гео Адвенчърс ЕООД с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват заинтересованите страни. В случай че рекламацията не може да бъде удовлетворена на място Потребителят се задължава в 14 дневен срок от приключване на пътуването или ползването на туристическата услуга да подаде надлежно оформена писмена рекламация, съдържаща описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението и придружена с подписано потвърждение/протокол от доставчика на услугата. Без наличието на такова двустранно подписан потвърждение/протокол Потребителят не може да предявява претенции към Гео Адвенчърс ЕООД. Гео Адвенчърс ЕООД от своя страна се задължава да вземе становище по подадената рекламация в срок от 30 дни от датата на получаването и. В случай, че не може да бъде постигнато взаимно съгласие, спорът се отнася за решаване до компетентния български съд.

   VIII Ред за изменение и прекратяване на договора

8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.

8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на всички възникнали финансови взаимоотношения.

   IX Други условия

9.1. Гео Адвенчърс ЕООД е регистриран туроператор с безсрочно удостоверение за регистрация №PK-01-7356

9.2. Гео Адвенчърс ЕООД има сключена застраховка по чл. 42 от Закона за Туризма – „Отговорност на Туроператора“ №13160151900000003/14.11.2015, издадена от ЗАД „Алинц България”, валидна до 13.11.2016г.

9.3. Гео Адвенчърс ЕООД предлага възможност за сключване на всички застраховки по чл.80, ал.1, т.14 от Закона за Туризма.

9.4. Гео Адвенчърс ЕООД предприема всички необходими мерки и съобразява действията и дейността си изцяло и с изискванията на следните регламенти:

 • Регламент /ЕО/ № 1107 от 2006г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт;
 • Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус;
 • Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.)

9.5. Гео Адвенчърс ЕООД се ангажира с опазване на поверените клиентски данни и няма да ги използва за други цели, без предварителното съгласие на клиента, освен за целите на договорената между страните туристическа услуга.